تفکر مانا استند

وجود خلاء ای در بازار ایران در کنار تجربه طولانیمان در صنایع پلیمر ما را بر آن داشت تا با تلفیق هنر و صنعت برای اولین بار خدمات کاملی در زمینه طراحی و تولید بسته بندی، تبلیغات و مکانیزمهای معرفی محصول به صنایع کشورمان عرضه نمائیم. این خدمات مجموعه ای از خلق ایده های تبلیغاتی، طراحی شعارهای تبلیغاتی بر مبنای تمایز محصولات، تا طراحی و تولید بسته بندی و استندهای مخصوص عرضه محصولات را شامل می گردد.

Mana Stand Thought

Regarding the gap in Iran Market and based on our long-term experience in polymer industry, we combined art and industry to render a complete range of services in package design and production, advertisement and product introduction to all industries. Our job covers a range of services from creating and developing advertisement ideas and designing campaigns based on products advantages to designing and producing packages and display stands tailored for a special product.